Разяснения на "промяна на обстоятелствата, подлежащи на деклариране" по ЗЗБУТ

Съгласно §1 от Наредба за формата, съдържанието, реда и начина за подаване и съхранение на декларацията по чл.15 от ЗЗБУТ "промяна на обстоятелствата, подлежащи на деклариране" е:

1. Промяна в наименованието, седалището и адреса на управление

2. Промяна на основната и спомагателната дейност, поделенията и големината на предприятието

3. Промяна на работните места, свързани с работа на открито, под земята, във въздуха, на и под водата

4. Промяна на източниците на опасност, създаващи риск за здравето и безопасността на работещите по Част I т.24 от Декларацията като:

→ прах;
→ химични агенти;
→ работа с наноматериали;
→ канцерогени и мутагени;
→ азбест;
→ биологични агенти;
→ шум;
→ вибрации;
→ източници на йонизиращи лъчения;
→ електромагнитни лъчения;
→ лазерни оптични лъчения;
→ други вредни лъчения;
→ физическо натоварване;
→ ръчна работа с тежести;
→ осветеност;
→ неблагоприятен микроклимат;
→ взривоопасна среда;
→ пожароопасна среда и др.

5. Промяна в работните места и длъжностите, при които е необходимо използването на лични предпазни средства.

6. Промяна на оценка на риска на работните места с видеодисплеи.