Изготвяне на корекционни Д1 и Д6

По редица причини в хода на работата се налага да се изготвят корекционни Д1 и Д6. Ако извършването на корекцията е в годината, за която се отнася, се пише придружително писмо, протокол за приети данни и се прилагат коригираните декларации и коригираните ведомости. Ако коригираме нещо, станало през предходната година, първо се подава молба до НОИ за извършване на проверка и даване на задължителни предписания, и чак тогава, на тяхно основание, се правят корекциите.

За Д1:

В Д1 винаги се подават коригираните данни с код "корекция".

За Д6:

- ако сумите са в намаление - подават се коригираните данни с код "корекция"

- ако сумите са в увеличение - подават се разликата в сумите с код "редовни данни"

Данни с отрицателна величина не се подават никъде !

Според НАРЕДБА № Н-8 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2005 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА :

Декларация образец № 1 се подава в съответната компетентна териториална дирекция на Националната агенция за приходите:

Чл. 3. ал.1, т.5. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г., доп. - ДВ, бр. 5 от 2017 г., в сила от 01.01.2017 г.) от лицата по т. 1 и 2 само след издадени задължителни предписания от контролните органи на Националния осигурителен институт, когато декларацията се подава след 30 април на годината, следваща годината, за която се отнася, и не съдържа данни за осигурителен стаж, зачетен по реда на чл. 9, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване, данни само за здравно осигуряване, или данък по чл. 42 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица; Декларация образец № 1 се подава без издаване на задължителни предписания, когато в хода на проверка или ревизия органите по приходите служебно установят обстоятелства по чл. 103, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или установят, че декларация не е подадена или не е следвало да бъде подадена.