Попълване на Д1 и Д6 при наличие на ГД

Когато има сключвани граждански договори през периода и за тези ГД ще се начисляват осигуровки и данъци то те трябва да намерят отражение в Д1 за периода.

Когато се попълва Д6 в отделна секция трябва да се избере код 4 "Плащане по договори" и да се изберат само ГД.

Не бива да се забравя, че следващия месец при избор на код 8 гражданските договори ще излязат като опция за избор - трябва да се премахнат. Данъкът на ГД се подава отделно чрез декларация по чл.55.