• Русе, ул."Дойран" 15, вх.2, офис 7
  • (+359) - 887745856
  • expertaeood@gmail.com

Определяне размера на добавките за работа през нощните часове и официален празник

Добавка за работа през нощните часове

Нормативен акт: Наредба за структурата и организацията на работната заплата

Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) За всеки отработен нощен час или за част от него между 22,00 ч. и 6,00 ч. на работниците и служителите се заплаща допълнително трудово възнаграждение за нощен труд в размер не по-малък от 0,15 на сто от минималната работна заплата, установена за страната, но не по-малко от един лев.

Добавка за работа през официален празник

Нормативен акт: Кодекс на труда

Чл. 264. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) За работа през дните на официалните празници, независимо дали представлява извънреден труд или не, на работника или служителя се заплаща според уговореното, но не по-малко от удвоения размер на трудовото му възнаграждение.

Формула:

((РЗ за отработени дни през месеца + сумата за клас) / бр. работни дни през месеца / часовете по ТД * бр. отработени часове на офиц. празник)) * 3