• Русе, ул."Дойран" 15, вх.2, офис 7

  • (+359) - 887745856

  • office@experta.biz

ВАЖНО: с ДВ бр. 97 / 2017 г. в ЗЗБУТ са направени редакции на чл.15, според които, считано от 01.01.2018 г. отпада задължението за подаване на уведомление при липса на промяна в обстоятелствата, подлежащи на деклариране. След тази редакция чл.15 има следния вид:

Чл. 15. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 18 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 108 от 2008 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 12 от 2010 г.) Лицата по чл. 14, ал. 1 с изключение на тези, които за своя сметка работят сами подават годишна декларация в териториалната дирекция "Инспекция по труда" по адреса на регистрация на предприятието в срок до 30 април на следващата година.
(2) Формата, съдържанието, редът и начинът за подаване и съхраняване на декларацията по ал. 1 се определят с наредба на министъра на труда и социалната политика.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2017 г.) Когато няма промяна в обстоятелствата, подлежащи на деклариране, не се подава годишна декларация.
 
В случая се има впредвид уведомлението, което се подаваше, при липса на промяна в обстоятелствата.

 

*********************************

/тези разяснения са отменени/

Разяснения на "промяна на обстоятелствата, подлежащи на деклариране" по ЗЗБУТ

Съгласно §1 от Наредба за формата, съдържанието, реда и начина за подаване и съхранение на декларацията по чл.15 от ЗЗБУТ "промяна на обстоятелствата, подлежащи на деклариране" е:

  1. Промяна в наименованието, седалището и адреса на управление
  2. Промяна на основната и спомагателната дейност, поделенията и големината на предприятието
  3. Промяна на работните места, свързани с работа на открито, под земята, във въздуха, на и под водата
  4. Промяна на източниците на опасност, създаващи риск за здравето и безопасността на работещите по Част I т.24 от Декларацията като:

→ прах;
→ химични агенти;
→ работа с наноматериали;
→ канцерогени и мутагени;
→ азбест;
→ биологични агенти;
→ шум;
→ вибрации;
→ източници на йонизиращи лъчения;
→ електромагнитни лъчения;
→ лазерни оптични лъчения;
→ други вредни лъчения;
→ физическо натоварване;
→ ръчна работа с тежести;
→ осветеност;
→ неблагоприятен микроклимат;
→ взривоопасна среда;
→ пожароопасна среда и др.

  1. Промяна в работните места и длъжностите, при които е необходимо използването на лични предпазни средства.
  2. Промяна на оценка на риска на работните места с видеодисплеи.