• Русе, ул."Дойран" 15, вх.2, офис 7

  • (+359) - 887745856

  • office@experta.biz

Изплащане на болничен, когато лицето няма стаж

Съгласно чл.40, ал.1 от КСО :

Чл. 40. (1) (Доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Осигурените лица за общо заболяване и майчинство имат право на парично обезщетение вместо възнаграждение за времето на отпуск поради временна неработоспособност и при трудоустрояване, ако имат най-малко 6 месеца осигурителен стаж като осигурени за този риск. Изискването за 6 месеца осигурителен стаж не се отнася за лицата, ненавършили 18-годишна възраст.

Когато лицето няма 6 месеца първоначален трудов стаж, то няма право на обезщететие за болничен.

По друг начин стои въпросът за изплащане на възнаграждение за тези дни. Видно от разясненията на НОИ / точка 4, втори абзац / :

Ако лицето няма изискуемия 6 месечен осигурителен стаж, то няма право и на възнаграждение за първите три работни дни от временната неработоспособност.

След консултация с представител на Микроинвест Варна ми разясниха, че има тълкования по въпроса, защото никой не може да забрани на работодател да плати възнаграждение за тези дни. В такъв случай / лицето няма 6 месеца стаж, но работодателят ще му плати възнаграждение за дните / в програмата си се маркира като болничен. Ако работодателят откаже да плати възнаграждение за дните в неработоспособност в програмата от падащото меню се избира, че за този период лицето е в "Неплатен отпуск за временна неработоспособност"