• Русе, ул."Дойран" 15, вх.2, офис 7

  • (+359) - 887745856

  • office@experta.biz

Изготвяне на корекционни Д1 и Д6

По редица причини в хода на работата се налага да се изготвят корекционни Д1 и Д6. Ако извършването на корекцията е в годината, за която се отнася, се пише придружително писмо, протокол за приети данни и се прилагат коригираните декларации и коригираните ведомости. Ако коригираме нещо, станало през предходната година, първо се подава молба до НОИ за извършване на проверка и даване на задължителни предписания, и чак тогава, на тяхно основание, се правят корекциите.

За Д1:

В Д1 винаги се подават коригираните данни с код "корекция", но за експорт се избира само записът, който се променя.

За Д6:

- ако сумите са в намаление - подават се коригираните данни с код "корекция"

- ако сумите са в увеличение - подават се разликата в сумите с код "редовни данни"

Данни с отрицателна величина не се подават никъде !

Според НАРЕДБА № Н-8 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2005 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА :

Декларация образец № 1 се подава в съответната компетентна териториална дирекция на Националната агенция за приходите:

Чл. 3. ал.1, т.5. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г., доп. - ДВ, бр. 5 от 2017 г., в сила от 01.01.2017 г.) от лицата по т. 1 и 2 само след издадени задължителни предписания от контролните органи на Националния осигурителен институт, когато декларацията се подава след 30 април на годината, следваща годината, за която се отнася, и не съдържа данни за осигурителен стаж, зачетен по реда на чл. 9, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване, данни само за здравно осигуряване, или данък по чл. 42 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица; Декларация образец № 1 се подава без издаване на задължителни предписания, когато в хода на проверка или ревизия органите по приходите служебно установят обстоятелства по чл. 103, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или установят, че декларация не е подадена или не е следвало да бъде подадена.

 

През 2018 г. има промяна на наредбата. Нас ни интересува чл.6а :

(9) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.) Декларация образец № 6, подадена от лицата по чл. 3, ал. 3, т. 1 или от осигурителна каса, може да се коригира до края на втория месец, считано след месеца на възникване на задължението за подаване на декларацията. След този срок декларации се подават на хартиен носител или на електронен носител и хартиен носител след разрешение на Националната агенция за приходите.
(10) (*) Когато се коригира декларирано задължение по чл. 2, ал. 2, т. 2, се подават и декларации образец № 1, така че да се запази равенството по чл. 2, ал. 4.