• Русе, ул."Дойран" 15, вх.2, офис 7

  • (+359) - 887745856

  • office@experta.biz

Изготвяне на документи при гледане на дете до 2 г.

 

Когато се навършат 410 дни от раждането на детето, майката:

а/ се връща на работа или

б/ гледа детето до навършване на 2 г.

Ако ще гледа детето до навършването му на 2 г. при попълване на документите "Ползване на обезщетение по чл.54 от КСО" не се маркира ! Тази възможност се маркира, ако майката се връща на работа, но детето няма да бъде на ясла. Тогава майката има право на 50% от това обезщететие.

Щом майката е избрала да гледа детето до навършването му на 2 г.:

- "Ползване на обезщетение по чл.54 от КСО" не се маркира

- В Приложение 10 отпуската се разрешава на основание чл.164, ал.1 от КТ.

- При печат на документите се избира "Декл. по чл.53 от КСО"

********************************************************

Попълване на данни в документи на майка, която ще отглежда дете до 2 г. чрез Микроинвест ТРЗ и ЛС Про 2.00.015 /rev.02 от 01.03.2016/

 

Когато се попълват документи за майка, която няма да се връща на работа след 410 ден от раждане на детето, а ще го отглежда до навършване на 2 год. се определя:

- начална дата: първата/следващата дата след датата на изтичане на 410 дневния срок.

- крайна дата: вписва се датата, съвпадаща с навършването на 2 год. възраст на детето.

Не се маркира, че лицето ще ползва обезщетение по чл.54 от КСО.

При попълване на Приложение № 10 се избира, че отпуската е по чл.164, ал.1 от КТ.

При печат на документите се избира "Декл. по чл.53 от КСО"

ВАЖНО: При генериране на документите, Микроинвест ТРЗ и ЛС Про освен Заявление - Декларация, генерира и Молба за прекъсване на отпуската за гледане на дете. Това е така, защото това са двата законови варианта - майката или декларира, че ще си гледа детето да 2 г. или се връща на работа, за което трябва да й се прекъсне отпуската. За подпис се връчва само единия.

Случва се преди навършване на 2 г. на детето то да бъде дадено на детско заведение - ясла. Тогава в срок от три дни след започването на яслата в НОИ трябва да се подаде Декларация за промяна на обстоятелствата /че детето посещава ясла/.

Когато заявлението за отглеждане на дете до 2 г. е подадено през 2016 г. - Декларацията за промяна на обстоятелствата се прави през ТРЗ програмата и се подава online.

Когато заявлението за отглеждане на дете до 2 г. е подадено през 2015 г. се ползват бланки, валидни за 2015 г., които се попълват и се носят на място в НОИ. Там се предоставят Съпроводителното писмо и Декларацията за промяна на обстоятелства. Бланките могат да бъдат свалени от тук:

- Придружително писмо / важи за 2015/

- Декларация за промяна на обстоятелствата / важи за 2015/

- Опис на документите / важи за 2015/

***********************************************************

Прекъсване на отпуск за отглеждане на дете до навършването му на 2 г.

Това може да се случи, когато детето е прието на ясла. Тогава:

В тридневен срок от тръгването на детето на ясла в НОИ се подава декларация за промяна на обстоятелствата, в която се вписва датата на тръгване на детето на ясла. При направен такъв избор до 10-то число на следващият месец в НОИ се подава декларация за промяна на обстоятелствата, в която се вписва датата на прекратяване на отпускът за отглеждане на дете до навършването му на 2 г.

В Микроинвест ТРЗ и ЛС Про това става чрез попълване на датата, от която е в сила промяната /намира се над т.1/, и т.20 "Отпускът на лицето на основание /избира се чл.164, ал.1/ от КТ е прекратен". Следват запис, експорт и подаване по електронен път.

За да бъде файлът за експорт коректен и да мине проверката на софтуера на НОИ в досието на лицето не бива да се маркира "Ползване на обезщетение по чл.54 от КСО".

Допълнение: ако майката се върне на работа без детето да е тръгнало на ясла, то тя губи право на обезщетение за отглеждане на малко дете.