• Русе, ул."Дойран" 15, вх.2, офис 7

  • (+359) - 887745856

  • office@experta.biz

База за определяне на обезщетение по чл.222 от КТ и организация на картона

При уволнение поради закриване на предприятието или на част от него, съкращаване в щата, намаляване обема на работа, спиране на работата за повече от 15 работни дни, при отказ на работника или служителя да последва предприятието или неговото поделение, в което той работи, когато то се премества в друго населено място или местност, или когато заеманата от работника или служителя длъжност трябва да бъде освободена за възстановяване на незаконно уволнен работник или служител, заемал преди това същата длъжност, работникът или служителят има право на обезщетение от работодателя. Обезщетението е в размер на брутното му трудово възнаграждение за времето, през което е останал без работа, но за не повече от 1 месец.

База за определяне на обезщетението:

от КТ

Чл. 228. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Брутното трудово възнаграждение за определяне на обезщетенията по този раздел е полученото от работника или служителя брутно трудово възнаграждение за месеца, предхождащ месеца, в който е възникнало основанието за съответното обезщетение, или последното получено от работника или служителя месечно брутно трудово възнаграждение, доколкото друго не е предвидено.

(2) (Нова - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Размерите на обезщетенията по чл. 215, 218, 222 и 225 се прилагат, доколкото в акт на Министерския съвет, в колективен трудов договор или в трудовия договор не са предвидени по-големи размери.

 

от НАРЕДБА ЗА СТРУКТУРАТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА

 

Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 10 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2009 г.) Среднодневното брутно трудово възнаграждение по чл. 177, ал. 1 от Кодекса на труда се установява, като начисленото при същия работодател брутно трудово възнаграждение за последния календарен месец, предхождащ ползването на отпуска, през който работникът или служителят е отработил най-малко 10 дни, се раздели на броя на отработените дни през този месец. Среднодневното брутно трудово възнаграждение по чл. 177, ал. 2 от Кодекса на труда се установява, като уговореното в трудовия договор основно и допълнителни трудови възнаграждения с постоянен характер се раздели на средномесечния брой работни дни през съответната календарна година.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.07.2007 г., доп. - ДВ, бр. 10 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2009 г.) При определен месечен размер на трудовото възнаграждение установеното по ал. 1, изречение първо среднодневно брутно трудово възнаграждение се коригира с коефициент, получен от отношението на броя на работните дни на месеца, приет за база, и броя на работните дни на съответния месец, през който се ползва отпускът.

(3) При сумирано изчисляване на работното време броят на отработените дни се установява, като отработените часове през месеца след превръщането на нощните часове в дневни се разделят на дневната продължителност на работното време, установена за работното място при подневно отчитане на работното време.

 

Чл. 19. (1) Когато работникът или служителят не е отработил пълен работен месец, брутното трудово възнаграждение по чл. 228 от Кодекса на труда се определя, като полученото среднодневно брутно трудово възнаграждение се умножи по броя на работните дни за същия месец.

(2) Размерът на среднодневното брутно трудово възнаграждение при изчисляване на платения годишен отпуск и обезщетенията по Кодекса на труда при пълен работен ден не може да бъде по-малък от този, който се изчислява при възникване на съответното основание от размера на установената за страната минимална работна заплата.

 

Организация на картона в Микроинвест ТРЗ и ЛС Про

Предварително се изчислява дължимото обезщетение /сума "бруто" от последния месец с най-малко 10 отработени дни - в Микроинвест ТРЗ и ЛС Про това е графа "Осигурителен доход" от ведомостта за заплати, макар, че това наименование не е правилно, защото може размерът на брутното трудово възнаграждение да е различен от размера на осигурителния доход/. Често се случва периодът да обхваща два календарни месеца. Тогава се прави изчисление колко биха били работните дни за всеки месец поотделно. Сумата на обезщетението се дели на работните дни за всеки месец. Така би трябвало вече да разполагаме с информация за броя дни и сума на обезщетението за всеки месец поотделно.

В картона на служителя се използва бутон "Ново назначение". Избира се основен договор. За дата на назначение се въвежда датата, от която е освободено лицето. След потвърждение се влиза в картона /в новосъздадения ТД/ и се въвежда следното: за първия месец от менюто се добавят "Дни обезщетение по чл.222, ал.1 от КТ" и "Обезщетение по чл.222, ал.1 от КТ" и се вписват съответните работни дни и сума. Същите пропорционално изчислени дни и сума се въвеждат и за втория месец. След това се влиза в "Корекция за минал период" и се добавят данните за първия месец, защото е за отминал месец, за който вече са подадени данни към НАП. След това се подготвят корекциите на Д1 и Д6, както следва:

Д1 - "Редовни данни" и се избира записът само с обезщетението /в Д1 трябва да има само 1 запис/

Д6 - "Редовни данни" - сумите са само разлика между новите и старите

ПРИМЕР

Лице е освободено от 22.04.2019 г. Сумата на обезщетението е 820 лв. В картона се въвежда периода 22.04.2019 - 21.05.2019 г.

За 04/2019 отработените дни биха били 5, а за 05/2019 - 13. Общият брой на отработените дни би бил 18.

820/18=45,55555 лв./ден

За 04/2019 - 5 * 45,55555 лв. = 227,78 лв.

За 05/2019 - 13 * 45,55555 лв. = 592,22 лв.