Получател / Recipient: ТД на НАП - Варна, офис Русе

Данъци по: ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗДДС

IBAN: BG91 BUIB 9888 8188 8426 00

BIC: BUIBBGSF