Когато се навършат 410 дни от раждането на детето, майката:

а/ се връща на работа или

б/ гледа детето до навършване на 2 г.

Ако ще гледа детето до навършването му на 2 г. при попълване на документите "Ползване на обезщетение по чл.54 от КСО" не се маркира !Тази възможност се маркира, ако майката се връща на работа, но детето няма да бъде на ясла. Тогава майката има право на 50% от това обезщететие.

Щом майката е избрала да гледа детето до навършването му на 2 г.:

- "Ползване на обезщетение по чл.54 от КСО" не се маркира

- В Приложение 10 отпуската се разрешава на основание чл.164, ал.1 от КТ.

********************************************************

Попълване на данни в документи на майка, която ще отглежда дете до 2 г.

чрез Микроинвест ТРЗ и ЛС Про 2.00.015 /rev.02 от 01.03.2016/

 

Когато се попълват документи за майка, която няма да се връща на работа след 410 ден от раждане на детето, а ще го отглежда до навършване на 2 год. се определя:

- начална дата: първата/следващата дата след датата на изтичане на 410 дневния срок.

- крайна дата: вписва се датата, съвпадаща с навършването на 2 год. възраст на детето.

Маркира се, че лицето ще ползва обезщетение по чл.54 от КСО, като за дата на "считано от" се писва първата дата, след датата на изтичане на 410 дневния срок.

При попълване на Приложение № 10 се избира, че отпуската е по чл.164, ал.1 от КТ.

ВАЖНО: При генериране на документите, Микроинвест ТРЗ и ЛС Про освен Заявление - Декларация, генерира и Молба за прекъсване на отпуската за гледане на дете. Това е така, защото това са двата законови варианта - майката или декларира, че ще си гледа детето да 2 г. или се връща на работа, за което трябва да й се прекъсне отпуската. За подпис се връчва само единия.

Случва се преди навършване на 2 г. на детето то да бъде дадено на детско заведение - ясла. Тогава в срок от три дни след започването на яслата в НОИ трябва да се подаде Декларация за промяна на обстоятелствата /че детето посещава ясла/.

Когато заявлението за отглеждане на дете до 2 г. е подадено през 2016 г. - Декларацията за промяна на обстоятелствата се прави през ТРЗ програмата и се подава online.

Когато заявлението за отглеждане на дете до 2 г. е подадено през 2015 г. се ползват бланки, валидни за 2015 г., които се попълват и се носят на място в НОИ. Там се предоставят Съпроводителното писмо и Декларацията за промяна на обстоятелства. Бланките могат да бъдат свалени от тук:

- Придружително писмо / важи за 2015/

- Декларация за промяна на обстоятелствата / важи за 2015/

- Опис на документите / важи за 2015/

***********************************************************

Прекъсване на отпуск за отглеждане на дете до навършването му на 2 г.

Това може да се случи, когато детето е прието на ясла. Тогава:

В тридневен срок от тръгването на детето на ясла в НОИ се подава декларация за промяна на обстоятелствата, в която се вписва датата на тръгване на детето на ясла. При направен такъв избор до 10-то число на следващият месец в НОИ се подава декларация за промяна на обстоятелствата, в която се вписва датата на прекратяване на отпускът за отглеждане на дете до навършването му на 2 г.

В Микроинвест ТРЗ и ЛС Про това става чрез попълване на датата, от която е в сила промяната /намира се над т.1/, и т.20 "Отпускът на лицето на основание /избира се чл.164, ал.1/ от КТ е прекратен". Следват запис, експорт и подаване по електронен път.

За да бъде файлът за експорт коректен и да мине проверката на софтуера на НОИ в досието на лицето не бива да се маркира "Ползване на обезщетение по чл.54 от КСО".

Допълнение: ако майката се върне на работа без детето да е тръгнало на ясла, то тя губи право на обезщетение за отглеждане на малко дете.